تورنومنت های تنیس مسابقات تنیس جهان به دو شکل داخلی وبین المللی وجود دارد. مسابقات داخلی ایران در ایران مسابقات بر اساس برنامه سالیانه فدراسیون برگزار میگردد. و کوچک ترین آن ، مسابقات آدینه ای است که توسط باشگاها بصورت هفتگی اجرا
ادامه مطلب