تماشای تمام مسابقات تنیس ایران رایگان است

و

هر جمعه این مسابقات در خانه تنیس شیراز برگزار می شود